اعضا هيات علمي همايش :(به تربيب حروف الفبا)

1- دكتر محمدحسين آدابي

2- دكتر ناصر ارزاني

3- دكتر عبدالحسين اميني

4- دكتر سيدحسن حجازي

5- دكتر محمد خانه باد

6- دكتر حسين رحيم پور بناب

7- دكتر بابك سپهريان

8- دكتر حسين غلامعليان

9- دكتر عبدالحسين كنگازيان

10-دكتر اسداله محبوبي

11-دكتر سيدرضا موسوي حرمي

12-دكتر غلامرضا ميراب شبستري

13-دكتر احسان اله ناصحي

14-دكتر حسين وزيري مقدم

15-دكتر واچيك هايراپطيان


اعضا هيات اجرايي همايش :

1- دكتر رامين ارفع نيا

2- دكتر سيد حسن حجازي

3- دكتر عبدالحسين كنگازيان

4- دكتر احسان اله ناصحي

5- دكتر واچيك هايراپطيان

6- دكتر بابك سپهريان

7- شيرين بهادري نيا

8- الهام درخشان

9- شاهين رمضان پور

10- فروزان زارع

11-خديجه زماني

12- علي شرفي

13- سكينه مظلومي

دبير همايش : دكتر سيد حسن حجازي

۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
همايش ملي رسوب شناسي ايران - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
Powered by DorsaPortal