محورهاي همايش:
 
  • رسوب شناسي(كواترنر، فرسايش و برآورد رسوب) 
  • رخساره هاي رسوبي(كربناته، سيليسي آواري، آذر آواري و تبخيري)
  • چينه نگاري(سكانسي، زيستي، ايزوتوپي و لرزه اي
  • تحليل حوضه هاي رسوبي
  • ارزيابي سازندها
  • داده هاي نوين در ليتواستراتيگرافي سازندهاي ايران مركزي
  • ديرينه شناسي، بيواستراتيگرافي و پالئوبيوژئوگرافي خرده قاره هاي ايران مركزي
 
 
 
 
 

۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
همايش ملي رسوب شناسي ايران - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
Powered by DorsaPortal